ĐIỀU KHOẢN VÀ QUI ĐỊNH

Chào mừng bạn đến với cụm dân cư

ĐIỀU KHOẢN VÀ QUI ĐỊNH

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ QUI ĐỊNH  ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN CỦA WEBSITE  NÀY (quantrichungcu.com.vn)

 

Các cá nhân, tổ chức khi tham gia các hoạt động trên website (website quantrichungcu.com.vn) phải tuân thủ các qui định của pháp luật, tuân thủ điều 4 của nghị định 52/2013/NĐ-CP (Các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử) và tuân thủ Điều 5 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (Các hành vi bị cấm) và các điều khoản qui định ở dưới đây

I. Không được thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử (điều 4 của nghị định 52/2013/NĐ-CP):
1. Vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử:
a) Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc vận động người khác tham gia mạng lưới;
b) Lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh;
c) Lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;
d) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử khi chưa đăng ký hoặc chưa được cấp phép theo các quy định của Nghị định này;
đ) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký hoặc cấp phép;
e) Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện các thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử, đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đăng ký hoặc xin cấp phép các dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử.

2. Vi phạm về thông tin trên website thương mại điện tử:
a) Giả mạo thông tin đăng ký hoặc không tuân thủ các quy định về hình thức, quy cách công bố thông tin đăng ký trên website thương mại điện tử;
b) Sử dụng biểu trưng của các chương trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử khi chưa được những chương trình này công nhận;
c) Sử dụng các đường dẫn, biểu trưng hoặc công nghệ khác trên website thương mại điện tử để gây nhầm lẫn về mối liên hệ với thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;
d) Sử dụng đường dẫn để cung cấp những thông tin trái ngược hoặc sai lệch so với thông tin được công bố tại khu vực website có gắn đường dẫn này.

3. Vi phạm về giao dịch trên website thương mại điện tử:
a) Thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện tử;
b) Giả mạo thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để tham gia hoạt động thương mại điện tử;
c) Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt Internet tại các thiết bị điện tử truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lại website trái với ý muốn của mình.

4. Các vi phạm khác:
a) Đánh cắp, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng, bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
b) Giả mạo hoặc sao chép giao diện website thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc để gây nhầm lẫn, gây mất lòng tin của khách hàng đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân đó.

 II. Yêu cầu tuân thủ Điều 5 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (Không được thực hiện các hành vi bị cấm):

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;

d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Cản trở trái pháp Luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở trái pháp Luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền Điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn c ông trên Internet.

III. Các thành viên phải tự cập nhật và tuân thủ các qui định của pháp luật (pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

IV. Các thành viên không được đăng tải các tin bài mang tính chính trị. Các ý kiến, thông tin đăng tải của các thành viên phải mang tính xây dựng, tôn trọng mọi người, thượng tôn pháp luật.

V. Các thành viên Quản trị website (website này) có Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của thành viên trên website (sau đây gọi là “Tài Khoản CDC”) bất cứ thời điểm nào nếu thành viên Quản trị website nhận định rằng thành viên đó vi phạm bất kỳ điều khoản nào của bản qui định này hoặc vi phạm qui chế hoạt động của sàn TMĐT CDC của website hay vi phạm các chính sách đã được đăng tải trên website hoặc khi thành viên quản trị của website nhận thấy việc tiếp tục cho phép thành viên giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho lợi ích của chủ sở hữu website và/hoặc của thành viên khác của website mà không cần có sự đồng ý của thành viên đó (bằng cách xóa bỏ thành viên khỏi danh sách thành viên của website hoặc và có thể  xóa bỏ tất cả các tin đã đăng).

VI. Khi đăng ký làm thành viên của website (website này), các thành viên xác nhận là đã tìm hiểu kỹ các tính năng của website và đồng ý với các qui định của website, các chính sách của website, qui chế hoạt động của website. Các thành viên đồng ý với các qui định, các điều kiện để trở thành thành viên của website và các thành viên đồng ý không kiện hoặc và đồng ý không yêu cầu ban quản trị website hay chủ sở hữu website phải bồi thường với bất kỳ lý do gì.

VII. Thành viên quản trị website có quyền thay đổi các điều khoản của bản quy định này, cũng như các điều khoản của Quy chế hoạt động sàn TMĐT, các chính sách ở website này bằng cách thông báo lên website (Quantrichungcu.com.vn) cho các NCC và thành viên biết. Trừ khi có ghi rõ thời điểm áp dụng ở các thông báo, các sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày thứ 5 đăng tải lên website. Việc thành viên tiếp tục sử dụng các dịch vụ trên website, sau khi có các sửa đổi được công bố và có hiệu lực, đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận những sửa đổi này.

 

x